FOTOĞRAFÇILIK İŞ SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar
İşbu sözleşmede, Halim Onur Bağcı “Fotoğrafçı” olarak anılacaktır.
İşbu sözleşmede, iş sahibi “Müşteri” olarak anılacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu ve Amacı
İşbu sözleşme iş sahibi müşteri ile fotoğrafçı arasında anlaşma ile gerçekleştirilecek fotoğraf çekimi esnasında ve fotoğraf çekiminin öncesinde ve sonrasında, her iki tarafı da hak ve yükümlülükleri konusunda bilgi sahibi etmek, fotoğraf çekiminin ne şekilde gerçekleşeceği, çalışma şekil ve koşulları, üretilen eserlerin üzerindeki kullanım sahipliğinin belirlenmesi ve taraflar arasındaki ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık getirmek amacıyla hazırlanmıştır. Sözleşmenin bağlayıcı tarafının yanında fotoğrafçı iyi niyet ile uyum içinde çalışmayı garanti eder.

3. Tarafların Yükümlülükleri;
İş sahibi müşteri, fotoğrafçı ile tam bir işbirliği içinde çalışmayı, aldığı ürünün kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermeyi, fotoğraf çekimi esnasında yaşanan olumsuzluklarda tek sorumlu olarak fotoğrafçıyı görmemeyi kabul ve taahhüt eder.
İş bu sözleşme müşteri yapılacak ve yapılmış olan tüm fotoğraf, video çekimleri ve diğer tüm çalışmalar için sınırsız süre ile geçerlidir. İptal edilemez ve değiştirilemez.
Teknik nedenlerden dolayı fotoğraf ve video kayıplarında fotoğrafçıya ve ajansa sorumluluk yüklenemez. Meydana gelen zararın telafisi için mümkün ise belirlenen tarihten başka bir gün fotoğraf çekimi yapılır ve bu halde iş sahibi tarafından ücret iadesi talep edilemez.
İş sahibi müşteri fotoğrafçı tarafından hazırlanan fotoğraf arşivini aldıktan sonra, ayrıca yeni bir arşivleme sorumluluğu iş sahibi fotoğrafçıya yükletilemez.
Fotoğrafçıya işbu anlaşma ile akdedilen sorumluluklar dışında herhangi başka ek bir sorumluluk yükletilemez.
Fotoğrafçı var olan koşullarda en iyi şekilde, ekibindeki tüm çalışanlar ve kendisi dahil, en iyi performans ile çekim yapmayı garanti eder.

4. Gizlilik İlkesi
Fotoğrafçı, Müşteri’nin tüm bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst düzeyde sağlayacağını taahhüt eder. Gerek fotoğrafçı gerekse herhangi bir üçüncü şahıs veya Firma’nın Müşteri 'ye ait özel bilgilere teknik olarak erişemeyeceği için bu taahhüt garanti altındadır. Fotoğraflar müşteriye flaş bellek ile teslim edilirse fotoğrafların güvenliği tamamen müşteriye ait olarak kalacaktır. Müşteriye fotoğraflar sanal ortamdan teslim edilirse (bulut dosyalama – drive) oluşturulacak klasör müşterinin istediği şekilde şifrelenerek teslim edilecektir. Oluşturulan drive klasörünün diğer kişiler ile paylaşımından ve bulunmasından müşteri sorumludur. Fotoğrafçı bilgilerin kendisi tarafından hiçbir şekilde 3. kişilerle paylaşılmayacağını garanti eder ve fotoğraflar hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez.

5. Fotoğraf ve Videoların Yayınlanması:
Bu sözleşme ile fotoğrafçı tarafından çekilen tüm fotoğraflar ve videolar, fotoğrafçı tarafından reklam, ticaret, tanıtım, sergi gibi herhangi bir kısıtlama olmaksızın, tüm sosyal medya, web platformları vb. alanlarda kullanma hakkına sahiptir. Paylaşılan fotoğraf ve videolar paylaşıldığı platformlardan hiçbir koşulda, kesinlikle kaldırılamaz, değiştirilemez.

6. Telif Hakkı:
İş bu sözleşmede Fotoğrafçı olarak anılan Halim Onur Bağcı tarafından çekilen tüm fotoğraflar, videolar (çekim ile oluşan tüm datalar) fotoğrafçının malıdır, telif hakkı fotoğrafçıya aittir ve hak Türkiye Cumhuriyeti Telif Hakkı Yasaları (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile tanımlanmıştır. ) tarafından korunmaktadır. İş sahibi müşteri, söz konusu fotoğraflar üzerinde mülkiyet hakkı ve reklam amaçlı görüntülerin kullanımı için herhangi bir hak iddia edemez. İş sahibi müşteri bu yöndeki tüm haklarından feragat etmiş sayılır.

7. Anlaşmanın Sona Erdirilmesi:
İş sahibi müşteri fotoğraf çekim tarihinden önce işbu sözleşmeyi feshetmek isterse, bu feshi yazılı olarak Fotoğrafçıya bildirmek zorundadır. Fotoğrafçı haklı nedenlere (fotoğrafçılık ücretinin zamanında, eksik veya hiç ödenmemesi, iş sahibi veya yakınları tarafından fotoğrafçı veya onun ekibinden birisine karşı hukuka aykırı fiillerde bulunulması, iş sahibinin sorumlu olduğu yükümlülüklerden kaçınması ..vb) dayanılarak iş bu sözleşmeyi ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedebilir.

8. Hukuki Esaslar
İş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve diğer ticari ilişkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçlar, resmi defterlerde karşılıklı cari hesap olarak yürütülecektir. İş bu sözleşme ayrı bir sözleşme yapılmasına gerek kalmaksızın, tüm detaylarıyla ayrıca CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ hükmündedir. Taraflar aralarında cari hesap sözleşmesi bulunduğunu ve iş bu sözleşmede yer almayan hususlarda TTK. ilgili hükümlerinin geçerli olduğunu beyan ederler.
Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.
Sözleşmeyle ilgili her türlü hukuki anlaşmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri yetkilidir. Müşteri’nin yurtdışı merkezli olması ya da alan adı tahsisinin yurtdışı kaynaklı olması Türk Hukukunun geçerliliğini etkilemez.
Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.
Taraflar Türk Hukukuna tabi oldukları için; sözleşmenin dijital olarak imzalanmasından sonra gerçekleşebilecek yasa değişiklikleri veya kanuni düzenlemelere riayet etmek zorundadırlar. Sonradan ortaya çıkabilecek hukuki düzenlemeler sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecektir.

9. Uyuşmazlıkların Çözümü:
İş bu sözleşmeden kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar neticesinde açılacak her türlü takip ve davada Adliye Mahkemeleri yetkilidir.
İş bu sözleşmeden kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar neticesinde açılacak her türlü takip ve davada fotoğrafçı tarafından yapılan her türlü masraf ve avukatlık ücretleri konusunda sorumluluk müşteriye aittir.
Bu sözleşme Müşteri'nin dijital olarak imzası ile imzanın onaylandığı tarihte yürürlüğe girmiştir ve her iki taraf için bağlayıcıdır. Dijital imzalama mail ortamında sözleşmenin kabul edilmesinin onaylandığını belirten mailleşme ile gerçekleşmiştir. Sözleşmenin uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda Adliyeleri Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Yukarıda geçen maddeler dışında bu sözleşmenin başka bir konuda bağlayıcılığı yoktur.

üyelik sözleşmesi